top of page

ברכות השחר שלי


מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך. (ואם אתה מאמין בי שיש לי תפקיד ביום הזה הנוסף שנתת לי, גם אני רוצה להעבירו באמונה, חמלה והודיה)


ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים; (ושתמיד אשמור על נקיוני, בגוף ובנפש, מכל קלקולי וזיהומי העולם הזה)


ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה, וברא בו נקבים נקבים חלולים חלולים. גלוי וידוע לפני כסא כבודך, שאם יסתם אחד מהם, או אם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים לפניך אפילו שעה אחת. ברוך אתה ה' רופא כל בשר ומפליא לעשות: (הנשמה לך והגוף פועלך. חוסה נא אבא יקר על שניהם)


אלוהי, נשמה שנתת בי טהורה היא, אתה בחרתה, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד ליטולה ממני, ולהחזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך ה' אלוהי ואלוהי אבותי, רבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים. (אתה הבאת את נשמתי לעולם הזה טהורה, ללא כל פגם ומום. עזור לי לשמרה כזו כך שבבוא יומי אחזירה אליך טהורה וברה כביום היוולדי)


ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם. הנותן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה: (אם לתרנגול נתת בינה שכזו, גם לנו צריכה להיות בינה להבחין בכך שהתחיל יום חדש בחיינו, ולבחור נכון מה אנו עושים בו, שתיתן לנו בינה להבחין בין אור לחושך, בין חול לקדושה וטהרה, בין עבודת השם לעבודה שאינה לשם שמים)


ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם פוקח עורים: (שתמיד אוכל לראות את המציאות ולא ללכת שולל אחרי הרהורי שווא, דמיונות לבי ומוחי, להשקיט את חשיבת היתר המתעתעת, ולא אהיה עיוורת לכך, שאהיה במודעות וקשיבות מלאה לרגע הזה בו מציאותך נוכחת בכל)


ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים: (שאסיר מעלי את כל כבלי האמונות המגבילות, פחדי העבר, וכל מה שחוסם אותי מלנוע קדימה בדרך הכנות והיושר והחסד, ולא לקפוא על מקומי, תמיד להתפתח ולהרחיב את מודעותי )


ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים: (תודה אבא יקר שיש לי בגד ללבוש ואני יכולה ללבוש אותו בעצמי, ונעל לנעול ואני יכולה לנעול אותה בעצמי כמו שבירך יעקב אבינו)


ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם הנותן ליעף כח: (החיים מאתגרים אותנו בתיקונים שיש עלינו לעשות בעולם הזה, ואתה נותן לנו כח ואמונה לעבור כל מכשול ואתגר בדרך לתיקון האישי והכללי מבלי להתעייף וליפול לייאוש )


ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם רוקע הארץ על המים: (שאשים לב לכך שמים זדונים של חרדות פחדים מילים ומעשים לא ראויים לא ישטפוני, ותמיד האור שלך, אור של רקיעים עליונים, ימלא אותי ויגן עלי)


ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם המכין מצעדי גבר: (תודה שאני יכולה לקום, ולעמוד וללכת, פיזית, רוחנית ונפשית, לכיוון הנכון והראוי מלפניך)


ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צרכי: ( תודה על הפרנסה שאתה שולח לי יום ביומו, על הילדים הנפלאים שהענקת לי למשמרת שלום, על כל מה שיש לי בביתי, על כך שאני יכולה לעזור לילדי ולאחרים, על האוכל שיש לי במקרר, על החשמל, על המים שבביתי וכל מה שאתה בידך הרחבה, הקדושה והפתוחה נותן לי יום ביומו, ושאדע להסתפק בכך ולא לחמוד עוד)


ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אוזר ישראל בגבורה: (מידתו של יצחק, לעומת מידת החסד של אברהם. תודה שאתה עוזר מותני בגבורה לעמוד באתגרי העולם הזה)


ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה: (על ראשי מידת התפארת של יעקב/ישראל על שמו אנו נקראים. תפארת היא מידת הרחמים, היא נקראת כך כי היא מחברת את קו ימין וקו שמאל, חסד (אברהם) וגבורה (יצחק), ממזגת אותם לשלמות. עושה ביניהם שלום. זאת הדרך היחידה לתקן ולקיים את עצמנו ואת העולם)


ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שלא עשני שפחה: (תפקידי הוא לזכור ולהיות יום יום בת חורין בכל מימד שהוא)


ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שלא עשני גויה: (ואני צריכה לזכור להיות יהודיה וללכת בדרכי אבותי ואמהותי שרה, רבקה, רחל ולאה)


ברוך שעשני כרצונו: (אני מי שרצית שאהיה, נשמה ייחודית, ולזכור שגם האחר הוא נשמה ייחודית, ואדרבה, שתמיד אזכה לראות אותי ואותם במעלותינו ולא בחסרוננו)


ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מעפעפי: (שאהיה ערה ועירנית במודעות שפע מלאה לחיות את היום הזה במלואו ולתת את כל מה שיש לי ובי לעולם הזה)


ויהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו שתרגילני בתורתך, ותדביקני במצוותיך. ואל תביאני לידי חטא. ולא לידי עוון ולא לידי נסיון. ולא לידי בזיון. ותרחיקני מיצר הרע. ותדביקני ביצר הטוב. וכוף את יצרי להשתעבד לך. ותנני היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי. ותגמלני חסדים טובים: ברוך אתה ה' הגומל חסדים טובים לעמו ישראל. (חז"ל אומרים "ענווים, הגיע זמן גאולתכם", שאזכור יום יום לעבוד על מידת הענווה מלפניך ולפני עמ"י, ובכך לעזור לבוא הגאולה)


יהי רצון מלפניך ה' אלוהי ואלוהי אבותי, שתצילני היום ובכל יום, מעזי פנים ומעזות פנים. מאדם רע, ומחבר רע, ומשכן רע, ומפגע רע. מעין הרע. מדין קשה, ומבעל דין קשה. בין שהוא בן ברית ובין שאינו בן ברית: (התנא הגדול רבי עקיבא היה מתפלל יום יום "שלא אכעס היום ולא אכעיסך")


*ברכת התורה*

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה:

והערב נא ה' אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי כל עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי כל עמך ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה: ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל: (כי תורה היא חינוך, אתה נתת לנו את חוקיך ואנחנו צריכים לחנך עצמנו ואת ילדינו על פיהם יום יום, להיות אנשים טובים יותר וליצור עולם טוב יותר)


ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה ה' נותן התורה: (שנזכור גם אנחנו לבחור נכון בכל רגע, שעה ויום, כי בחירה נכונה בדרך האמת, הישר והחסד היא הכח המיוחד שציווית עלינו ונתת לנו)


וידבר ה' אל משה לאמר: דבר אל אהרון ואל בניו לאמר, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם: יברכך ה' וישמרך: יאר ה' פניו אליך ויחונך: ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום: ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם.


אבינו מלכנו,

אל נא רפא נא לה לליה בת רות, אריאלה בת נדרה אורה, וג'פרי בן חדווה בין שאר חולי עמך ישראל:

ופקוד עקרות וביניהן את חן בת דפנה שיזכו לפרי בטן במהרה בימינו:

ולידה קלה לכל היולדות:

ושמע אל כל המשוועים לישועתך באמת:

וזווג זיווגים לכל הבודדים אבא יקר, כי לא טוב היות האדם לבדו, אין מלבדך היודע זאת לכן נתת לאדם את חווה אשתו.

והבא את משיח צדקנו במהרה בימינו ונזכה לגאולה שלמה ולתחיית המתים ולבניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו ותחזור לדור בינינו.

ואל תסתר פניך ממני.


שייויתי ה' לנגדי תמיד

שבטך ומשענתך המה ינחמוני, תערוך לפני שולחן נגד צוררי, דישנת בשמן ראשי כוסי רוויה, ושבתי בבית ה' לאורך ימים.


חֶסֶד וֶאֱמֶת נִפְגָּשׁוּ צֶדֶק וְשָׁלוֹם נָשָׁקוּ: יב אֱמֶת מֵאֶרֶץ תִּצְמָח וְצֶדֶק מִשָּׁמַיִם נִשְׁקָף: יג גַּם יְהוָה יִתֵּן הַטּוֹב וְאַרְצֵנוּ תִּתֵּן יְבוּלָהּ: יד צֶדֶק לְפָנָיו יְהַלֵּךְ וְיָשֵׂם לְדֶרֶךְ פְּעָמָיו:


כִּי אָמַרְתִּי עוֹלָם חֶסֶד יִבָּנֶה שָׁמַיִם תָּכִן אֱמוּנָתְךָ;


ג כִּי חַסְדְּךָ גָּדוֹל עָלָי וְהִצַּלְתָּ נַפְשִׁי מִשְּׁאוֹל תַּחְתִּיָּה:


יז וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כּוֹנְנֵהוּ:


אַתָּה יְהוָה מַחְסִי עֶלְיוֹן שַׂמְתָּ מְעוֹנֶךָ: י לֹא תְאֻנֶּה אֵלֶיךָ רָעָה וְנֶגַע לֹא יִקְרַב בְּאָהֳלֶךָ: יא כִּי מַלְאָכָיו יְצַוֶּה לָּךְ לִשְׁמָרְךָ בְּכָל דְּרָכֶיךָ:


בְּרֹב שַׂרְעַפַּי בְּקִרְבִּי תַּנְחוּמֶיךָ יְשַׁעַשְׁעוּ נַפְשִׁי:


תודה אבא יקר על הכל. על הכל אני מודה. גם כי אלך בגיא צלמוות

לא אירא רע כי אתה עמדי. ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה

בוודאי גם שם נמצא השם יתברך

גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עלי;

אני עומדת... אני עומדת.. אני עומדת!Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
אין עדיין תגים.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page